Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Soul Essence.
  2. Afspraken en annuleringen: Afspraken kunnen worden gemaakt via de website, e-mail of telefoon. Bij annulering dient dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren. Bij te late annulering of het niet verschijnen op de afspraak, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  3. Betalingen: Betalingen dienen contant of via bankoverschrijving te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
  4. Vertrouwelijkheid: Soul Essence zal alle verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
  5. Aansprakelijkheid: Soul Essence is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de geboden diensten.
  6. Klachten: Indien de cliënt klachten heeft over de diensten van Soul Essence, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
  7. Geschillen: Eventuele geschillen tussen Soul Essence en de cliënt zullen in goed overleg worden opgelost.
  8. Wijzigingen: Soul Essence behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website.
  9. Toepasselijk recht: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Disclaimer voor website Soul Essence:

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of een gekwalificeerde zorgverlener voordat u begint met een nieuw gezondheidsprogramma of behandeling.

De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor enige acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of andere gevolgschade die voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met uw toegang tot of gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winst of gegevens, ongeacht of dergelijke schade al dan niet voorzienbaar was en zelfs als wij op de hoogte waren gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan.